Termeni și condiții

AchiziÈ?ionarea produselor Magazinului Online WhiskyFlavour este subiectul urmÄ?toarelor termeni È?i condiÈ?ii:

Obiect

 1. AceÈ?ti â??Termeni È?i condiÈ?iiâ? au ca scop regularea termenilor È?i condiÈ?iilor care guverneazÄ? provizia serviciilor în Magzinul Online WHiskyFlavour.
 2. AchiziÈ?ionarea oricÄ?rui produs în Magazinul Online WhiskyFlavour implicÄ? acceptarea acestor CondiÈ?ii Generale ale VânzÄ?rilor Online.
 3. Ã?n momentul achiziÈ?ionÄ?rii în cadrul Magazinului Online WhiskyFlavour, clientul declarÄ? cÄ? are vârsta de peste 18 ani È?i nu deÈ?ine niciun impediment sau restricÈ?ii legale care sÄ? îl împiedice în a achiziÈ?iona bÄ?uturi alcoolice.
 4. Ã?n cazul în care clientul locuieÈ?te în afara teritoriului naÈ?ional propriu, bÄ?uturile alcoolice aflate în stoc pot È?i achiziÈ?ionate doar de cÄ?tre indivizii care deÈ?in vârsta legalÄ? minimÄ? acceptatÄ? în È?ara de rezidenÈ?Ä?.

Produse, PreÈ? È?i InformaÈ?ii despre ConÈ?inut

 1. WhiskyFlavour îÈ?i rezervÄ? drepturile sÄ? modifice, fÄ?rÄ? notificare în prealabil È?i în orice moment informaÈ?iile È?i ofertele comerciale prezentate asupra produselor, preÈ?urilor, promoÈ?iilor, condiÈ?iilor comerciale È?i a serviciilor.
 2. Produsele de vânzare din cadrul Magazinului Online sunt subiectul unui stoc existent È?i vor fi procesate comenzi în vederea respectÄ?rii condiÈ?iilor primului venit, primului servit. Ã?n cazul unei epuizÄ?ri temporare sau permanente a stocului, clientul va fi avizat în mod corespunzÄ?tor È?i o alternativÄ? de produse cu caracteristici similare va fi sugeratÄ?.
 3. PreÈ?urile produselor sunt indicate în Euro (â?¬) È?i includ VAT la rata legalÄ? în vigoare, la fel ca È?i preÈ?ul împachetÄ?rii.
 4. PreÈ?ul transportului pentru client este exclus din preÈ?ul la care s-a fÄ?cut referire în numÄ?rul anterior.
 5. WhiskyFlavour nu este responsabil pentru plata taxei vamele care ar putea exista în È?ara de destinaÈ?ie, aceasta fiind responsabilitatea totalÄ? a clientului.
 6. Imaginile care ilustreazÄ? produsele din Magazinul Online WhiskyFlavour pot fi diferite de produsele livrate.

Comandare È?i platÄ?

 1. Pentru a face o achiziÈ?ie în Magazinul Online WhiskyFlavour, userul trebuie sÄ? se înregistreze ca È?i client. DupÄ? înregistrare, userul va avea posibilitatea sÄ? îÈ?i plaseze comanda prin selecÈ?ionarea produselor dorite È?i urmarea paÈ?ilor descriÈ?i în proces, pentru a completa comanda cu succes.
 2. DupÄ? confirmarea comenzii în Magazinul Online WhiskyFlavour, un email va fi trimis la adresa de contact înregistratÄ? de client la momentul realizÄ?rii formalitÄ?È?ilor, cu toate detaliile despre comandÄ?, facturare È?i informaÈ?ii asupra plÄ?È?ii. DacÄ? clientul nu primeÈ?te confirmarea comenzii prin email, este rugat sÄ? contacteze WhiskyFlavour telefonic, apelând la +351 963 112 299 sau prin email la [email protected] . Este important ca clientul sÄ? verifice categoria â??Spamâ? înainte.
 3. Comenzile vor fi trimise în funcÈ?ie de stoc È?i confirmarea plÄ?È?ii È?i vor fi procesate în vederea respectÄ?rii conceptului de primul venit, primul servit.
 4. DacÄ? o comandÄ? nu poate fi onoratÄ? parÈ?ial sau complet, clientul va fi informat de cÄ?tre WhiskyFlavour.
 5. DupÄ? primirea datei de comandÄ?, clientul are la dispoziÈ?ie 2 zile lucrÄ?toare pentru a efectua plata. DacÄ? plata nu este efectuatÄ? în perioada de timp menÈ?ionatÄ? anterior, comanda va fi automat anulatÄ? È?i consideratÄ? a fi inefectivÄ?.
 6. Plata trebuie realizatÄ? prin card de credit sau PayPal.
 7. Plata este primitÄ? în Euro (â?¬), indiferent de moneda în care este realizatÄ? tranzacÈ?ia. Ratele de conversie ale plÄ?È?ilor din alte monede vor fi suportate de cÄ?tre client.

PreÈ?urile expedierii

 1. Costul taxelor poÈ?tale este calculat în funcÈ?ie de greutatea produselor, destinaÈ?ie È?i valoarea totalÄ? a comenzilor.
 2. Costul expedierii este indicat în â??coÈ?ul de cumpÄ?rÄ?turiâ? înaintea validÄ?rii comenzii.

Livrarea

 1. Comenzile vor fi expediate doar dupÄ? confirmarea stocului È?i a plÄ?È?ii.
 2. Timpul de livrare al produselor variazÄ? între 1-2 zile lucrÄ?toare pentru Europa È?i 3-5 zile lucrÄ?toare pentru restul lumii.
 3. Produsele vor fi expediate via DHL Express în Europa È?i CTT Expresso pentru restul lumii.
 4. Livrarea comenzilor va fi efectuatÄ? cÄ?tre adresa indicatÄ? de client È?i în funcÈ?ie de timpul de livrare al CTT Expresso sau DHL Express. Livrarea la domiciliu nu poate fi efectuatÄ? în cutia poÈ?talÄ?.
 5. Posibile întârzieri ale comenzii nu pot fi rezolvate de cÄ?tre WhiskyFlavours È?i nu este posibilÄ?, în acest caz, garantarea exactÄ? a timpului de livrare, din momentul în care au fost expediate via CTT Expresso È?i DHL Express È?i depind de operaÈ?iile È?i orarele lor.
 6. Termenii pot varia, de asemenea, în funcÈ?ie de È?ara de destinaÈ?ie È?i regulile respective acesteia.
 7. DacÄ?, dupÄ? livrare, clientul descoperÄ? cÄ? oricare dintre produse nu este în conformitate, este rugat sÄ? contacteze imediat WhiskyFlavour prin email la [email protected] indicând numÄ?rul de comandÄ? È?i al documentului care însoÈ?eÈ?te comanda, ataÈ?ând imagini ale pachetului primit È?i ale fiecÄ?rui articol, în vederea rezolvÄ?rii cât mai curând a problemei.

Politica de retur

 1. Magazinul Online WhiskyFlavour nu acceptÄ? returnarea produselor achiziÈ?ionate, datoritÄ? naturii lor.
 2. Doar returul produselor a cÄ?ror livrare a fost greÈ?itÄ? va fi acceptatÄ?, aceasta fiind responsabilitatea WhiskyFlavor, alÄ?turi de preÈ?urile de expediere È?i colectare în cazul în care clientul raporteazÄ? situaÈ?ia în decursul a 5 (cinci) zile de la data primirii produsului. Ã?n momentul în care produsul a fost primit de cÄ?tre WhiskyFlavour È?i dupÄ? validarea corespunzÄ?toare a statutului, produsul corect va fi expediat.

CerinÈ?e

WhiskyFlavour nu este responsabil pentru deficienÈ?ele rezultate din utilizarea incorectÄ?, neglijarea sau depozitarea în condiÈ?ii incorecte din partea Clientului.

Schimbarea â??Termenilor È?i CondiÈ?iilorâ?

CondiÈ?iile Generale prezente conÈ?inute în â??Termeni È?i CondiÈ?iiâ? pentru vinderea online pot fi schimbate de WhiskyFlavour fÄ?rÄ? preaviz and trebuie, prin urmare, sÄ? fie citite înaintea plasÄ?rii oricÄ?rei comenzi.

Politica de ProtecÈ?ie a Datelor

Clientul trebuie sÄ? declare în mod expres faptul cÄ? autorizeazÄ? colectarea sau încÄ?rcarea datelor sale de contact, pentru integrarea lor în dosarele WhiskyFlavour cu scopul managementului clienÈ?ilor, al relaÈ?iilor comerciale, la fel ca al trimiterii produselor È?i al reclamelor despre produsele È?i serviciile aflate sub termenii â??GDPRâ? în forÈ?Ä?, prin tratament automatizat È?i definirea profilului, prin toate canalele comunicaÈ?ionale disponibile, incluzând cÄ?ile electronice.

Acordul expres trebuie sÄ? fie realizat în momentul înregistrÄ?rii în Magazinul Online, prin utilizarea opÈ?iunilor indicate în dreptul acestui scop.

Colectarea datelor de contact va fi pÄ?stratÄ? atâta timp cât scopul tratamentului garantat este verificat, sau pânÄ? în momentul exercitÄ?rii dreptului asupra obiectului, rectificarea È?i eliminarea lor.

Subiectul datelor are dreptul sÄ? acceseze datele colectate în mod gratuit, la fel ca sÄ? solicite limitarea lor, rectificarea, opoziÈ?ia sau eliminare în momentul în care, printre alte temeiuri legale, detaliile de contact sunt incorecte sau nu mai sunt necesare pentru scopul cu care a fost motivatÄ? colectarea lor.

Titularul are de asemenea dreptul de a-È?i retrage consimÈ?Ä?mântul în orice moment, fÄ?rÄ? compromiterea legalitÄ?È?ii tratamentului efectuat bazat pe consimÈ?Ä?mântul acordat anterior.

Ã?n momentul exercizÄ?rii unora din drepturile de mai sus, ne rezervÄ?m dreptul de a pÄ?stra datele strict în scopul de a declara, utiliza sau de a ne apÄ?ra în cazul unei dispute.

Pentru exercizarea acestor drepturi sau pentru întrebÄ?ri adiÈ?ionale pe care le puteÈ?i avea în legÄ?turÄ? cu proteÈ?ia datelor, puteÈ?i contacta WhiskyFlavour în scris prin email la [email protected] È?i trebuie sÄ? vÄ? autentinticaÈ?i È?i sÄ? dovediÈ?i identitatea subiectului de date.

WhiskyFlavour nu transferÄ? datele de contact colectate cÄ?tre pÄ?rÈ?i terÈ?e. Ã?n cazul unui motiv legitim pentru tranferarea lor, clientul va fi informat în pralabil, È?i identitatea recipienÈ?ilor È?i scopul procesÄ?rii datelor transmise va fi transmisÄ? cÄ?tre acesta.

Transferul apare doar în momentul în care pÄ?rÈ?ile terÈ?ere prezintÄ? suficiente garanÈ?ii pentru exercutarea mÄ?surilor tehnice È?i organizaÈ?ionale, pentru ca procesarea sÄ? îndeplineascÄ? cerinÈ?ele È?i obligaÈ?iile care reies din aplicarea legislaÈ?iei de protecÈ?ie a datelor È?i asigurÄ? protecÈ?ia drepturilor asupra datelor pentru subiectul datelor.

DeclaraÈ?ie de RÄ?spundere

WhiskyFlavour declarÄ? în mod expres È?i garanteazÄ?:

 • Va utiliza în mod corespunzÄ?tor datele personale colectate de la clienÈ?ii sÄ?i în contectul întocmirii serviciului Magazinului Online.
 • Datele cu caracter personal vor fi subiect legal È?i cu tratament confidenÈ?ial, loial, transparent È?i într-o manierÄ? care le garanteazÄ? securizatea È?i anume forÈ?area proprie de a proteja astfel de date personale.
 • Este în mÄ?surÄ? sÄ? asigure toate mÄ?surile tehnice È?i organizaÈ?ionale adecvate în aÈ?a fel încât procesarea de date personale sÄ? întocmeascÄ? toate cerinÈ?ele legislaÈ?iei naÈ?ionale în viguare, Regulamentul (EU) 2016/679 al Parlamentului European È?i ale Consiliului din 27.04.2016, (â??GDPRâ?), care este în vigoare.
 • Datele cu caracter personal sunt folosite doar în vederea executÄ?rii comenzilor plasate în cadrul Magazinului Online, È?i doar datele necesare, adecvate, relevante È?i limitate la acest scop vor fi colectate.
 • DumneavoastrÄ? veÈ?i pÄ?stra datele personale corecte È?i la zi.
 • Nu veÈ?i folosi datele personale la care aveÈ?i acces pentru niciun alt motiv decât acela menÈ?ionat în prezenÈ?ii â??Termeni È?i CondiÈ?ii”.
 • La cererea clientului, va elimina datele cu caracter personal imediat È?i eficient.

Aceste reguli sunt efective din Mai 2020.

Nu ai niciun produs în coș.